دوتا مونده ازش
۱۲-۱۸ ماه
قد از سرشونه تا زیر دکمه۴۴ سانت