درسه رنگ
۶ ماه
۹ ماه
۱۲ ماه

۱۸ ماه

?۱۸ ماهش پاپوش هاش هم جدا میشه