از ۰-۳ ماه تا دوسالگی داره
دستکش و پاپوش جدا میشه
از دوطرف زیپ میخوره.

۲۲۰ تومان