جوراب کفه دار پاپوشی

قرمز فقط ۰-۳ داره 

دومدل دیگه ۰-۶