بلوز دخترانه لطیف
قواره دار تا ۳-۴ سال اندازه میشه

۱۸ تومان