این دومدل هم مارک چیکو هست
از ۶-۹ داره تا ۱۸-۲۴ ماه

طوسیه فقط ۱۸-۲۴ داره

۲۲ تومان