این کار یدونه بیشتر ازش نمونده
سایز ۱۸-۲۴ تا قد ۸۶ میخوره
حراج ۳۸ تومان
لی کاغذی هست