شلوار دخترانه قد از کمر تا مچ ۵۲ سانت
حراااج ۲۰ تومان