سلام 

پتوی کارترز در رنگ های مختلف 

در ابعاد ۱۰۵ در ۷۵