سلام 

پتوی کارترز در رنگ های مختلف 

سایز پتو قابل استفاده تا دو ساله

در ابعاد ۱۰۵ در ۷۵