کت قرمز کلاهدار جنس بافت توش موهر نرم داره ۷۰ تومان
از نیوبرن داره تا ۹ ماه

 

 

شلوار بافت هم  ۴۸ تومان

از ۰ ماه داره تا ۹ ماه 

جدا هم فروخته میشه