بلوز و شلوار ۳/۴ سال
قد بلوز ۴۰
قد شلوار ۵۵
قیمت ۳۴ تومان