زینی کوچک و رنگارنگ، صورتی مهربان و خندان و چشمانی که به پایین خیره شده‌اند برای یک الاغ واقعی نیست. این تصویر، تصویر الاغی است که آدم کوچولو‌ها سوارش شده و با آن دوست هستند. الاغ قصه‌ی ما بار نمی‌کشد. او لگد نمی‌زند، بلکه به خانه کودکانه فرزند ما آمده تا با او هم‌کلام شده و خلوت‌اش را پر کند. این الاغ هم مانند عروسک‌های دیگر جزیی از دنیای فانتزی کودک است؛ دوستی مهربان که می‌تواند داستان‌های زیادی برای گفتن به کودک داشته باشد.